Статут

СТАТУТ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 16

ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

Ідентифікаційний код 22877809

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Спеціалізована школа № 16 Оболонського району м. Києва (далі – Школа) заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесена до сфери управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкована управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (далі – управління освіти).

  • Спеціалізована школа № 16 Оболонського району м. Києва є правонаступником Спеціалізованої школи № 16 з поглибленим вивченням англійської мови загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (ідентифікаційний код 22877809), створеної за рішенням голови Мінської районної державної адміністрації м. Києва від 12.1996 № 996, після зміни її найменування згідно рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 489/9977 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації».

  • Засновником та власником Школи є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (далі – Власник). Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

  • Повне найменування Школи: Спеціалізована школа № 16 Оболонського району м. Києва.

  • Скорочене найменування Школи: СШ № 16.

  • Місцезнаходження Школи: вул. Вишгородська, 42/1, м. Київ, 04114,
   т. 2930100.

  • Школа є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп.

  • Школа може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України за місцем знаходження.

  • Власник або уповноважені ним органи здійснюють фінансування та матеріально-технічне забезпечення Школи.

1.10. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.11. Школа самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.

 • Головною метою Школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; надання особистості можливість максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та талант; набути цілісну систему знань і понять про природу, суспільство і людину; сформувати власну громадянську позицію, почуття національної самосвідомості, підготуватися до усвідомленого вибору свого місця в житті; створення умов для отримання учнями освіти европейського рівня (середньої освіти на рівні державних стандартів, вільного володіння англійською та іншими іноземними мовами, вивчення предметів, які викладаються англійською мовою (країнознавство, література Англії та США), на рівні, що відповідає міжнародному стандарту.

 • Головними завданнями Школи є:

1.13.1. забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

1.13.2. виховання громадянина України;

1.13.3. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

1.13.4. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

1.13.5. виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

1.13.6. розвиток особистості учня, його здібностей обдарувань, наукового світогляду;

1.13.7. реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

1.13.8. виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

1.13.9. створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

 • У Школі відповідно до статті 10 Конституції України і статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена українська мова навчання.

 • Школа відповідає перед особою, суспільством і державою за:

1.16.1. безпечні умови освітньої діяльності;

1.16.2. дотримання державних стандартів освіти;

1.16.3. відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання;

1.16.4. дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

1.16.5. дотримання фінансової дисципліни.

 • У Школі запроваджено поглиблене вивчення англійської мови за спеціальними програмами.

 • В Школі вивчається друга іноземна мова – німецька або французька , за звичайною програмою.

 • Діяльність школи ґрунтується на принципах:

1.19.1. доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об’єднань;

1.19.2. взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання;

1.19.3. рівності умов для кожної людини для повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку;

1.19.4. органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями;

1.19.5. диференціації змісту і форм освіти;

1.19.6. науковості, розвиваючого характеру навчання;

1.19.7. гнучкості і прогностичності; єдності і наступності;

1.19.8. безперервності і різноманітності;

1.19.9. поєднання державного управління і громадського самоврядування.

 • Школа має право:

1.20.1. проходити в установленому порядку державну атестацію;

1.20.2. визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом;

1.20.3. визначати варіативну частину робочого навчального плану;

1.20.4. в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

1.20.5. спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

1.20.6. використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

1.20.7. отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

1.20.8. залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

1.20.9. розвивати власну соціальну базу, спрямовану на оздоровлення дітей.

 • У Школі можуть створюватися творчі об'єднання, методичні об’єднання творчі групи, психологічна служба.

 • Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються у порядку визначеному законодавством України.

 • Школа самостійно приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та цим Статутом.

 • Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за Школою відповідну територію обслуговування і до початку навчального року беруть на облік учнів, які мають їх відвідувати.

 • У Школі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

 • Примусове залучення учнів Школи до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

 • Дисципліна в Школі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту школи. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 • Школа може співпрацювати з вищими навчальними закладами, позашкільними об'єднаннями, встановлювати зв'язки з сільськими школами, міжнародними освітніми центрами для задоволення культурно-освітніх потреб громадян.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 • Школа планує свою діяльність самостійно відповідно до перспективного та річного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджується радою Школи.

 • Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у Школі, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується радою Школи і затверджується управлінням освіти. Школа має право створювати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, які погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

 • Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

 • Школа здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

 • Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються термінами, які визначаються Міністерством освіти і науки, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

 • За погодженням з управлінням освіти, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

 • Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України).

 • Тривалість уроків у Школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин, у 5-11 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та Державної санітарно - епідеміологічної служби України.

 • Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Школи і затверджується директором.

 • Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

 • У Школі може здійснюватися навчально-виховний процес за індивідуальною та груповою формами навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для дистанційного навчання, прискореного закінчення Школи, складання іспитів екстерном.

 • Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

 • Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні. З усіх предметів ведеться тематичний облік знань. У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, за рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання навчальних досягнень здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

 • Оцінки за семестр, річні та за державну підсумкову атестацію виставляються обов’язково.

У документи про освіту (табель успішності, свідоцтво, атестат) вносяться оцінки відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

 • Результати оцінювання доводяться до відома учнів, їх батьків, або осіб які їх замінюють, класним керівником.

 • У разі незгоди учня (його батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами оцінювання, йому надається право оскаржити їх, подавши у терміни, визначені нормативними документами, письмову заяву до апеляційної комісії Школи.

 • У випадку не вирішення спірного питання апеляційною комісією Школи учню (батькам або особам, які їх замінюють) надається право звернутися до районної апеляційної комісії. Висновки цієї комісії є остаточними.

 • Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається Міністерством освіти і науки України.

 • Закінчення навчання учнів у Школі завершується державною підсумковою атестацією.

 • Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення Державної підсумкової атестації визначається у передбаченому порядку.

 • Звільнення учнів від державної підсумкової атестації проводиться у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

 • Учням, які закінчили певний ступінь Школи, видається відповідний документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи - табель успішності;

 • по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

 • по закінченні Школи - атестат про повну загальну середню освіту.

  • За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники Школи II та ІІІ ступенів - Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», випускники Школи - медалями - золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускникам Школи II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

ІІІ.ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКОЛИ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 • Зарахування учнів до Школи проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

 • Директор Школи зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Школи, його Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

 • Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до Школи за наявності вільних місць у відповідному класі. Зарахування учнів до Школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора Школи, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

 • До першого класу зараховуються, як правило, діти з 6 років і які за результатами медичного та психологічного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

 • Порядок переведення і випуск учнів Школи визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

 • При переведенні учнів з початкової до основної Школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

 • У разі вибуття учня за межі міста Києва батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу у межах м. Києва батьки або особи, які їх замінюють, подають до Школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 • У Школі для учнів 1-5 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

 • Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Школи відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Школі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Статус учасника навчально-виховного процесу Школи, його права й обов'язки визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку школи.

 • Учень - особа, яка навчається і виховується в Школі.

4.4. Учні мають право:

4.4.1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

4.4.2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально - технічною, культурно-спортивною базою школи;

4.4.3. на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

4.4.4. брати участь у роботі органів громадського самоврядування ШКОЛИ;

4.4.5. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

4.4.6. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

4.4.7. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічною і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

4.4.8. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.5. Учні зобов’язані:

4.5.1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

4.5.2. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

4.5.3. з’являтися до школи на заняття у відповідній шкільній формі;

4.5.4. бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

4.5.5. дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

4.5.6. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

4.5.7. дотримуватися правил особистої гігієни.

4.6. Педагогічними працівниками Школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

4.8. Педагогічні працівники мають право на:

4.8.1. захист професійної честі, гідності;

4.8.2. самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;

4.8.3. участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

4.8.4. проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

4.8.5. виявлення педагогічної ініціативи;

4.8.6. позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

4.8.7. участь у роботі органів громадського самоврядування Школи;

4.8.8. підвищення кваліфікації, перепідготовку;

4.8.9. отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

4.8.10. на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

4.9.1. забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

4.9.2. сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

4.9.3. сприяти зростанню іміджу Школи;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

4.9.4. виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

4.9.5. готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

4.9.6. дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

4.9.7. захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

4.9.8. постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

4.9.9. виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

4.9.10. виконувати накази і розпорядження директора Школи, органів управління освітою;

4.9.11. брати участь у роботі педагогічної ради.

4.10. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

4.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

4.12.1. обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

4.12.2. звертатись до органів управління освітою, директора Школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

4.12.3. брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Школи;

4.12.4. на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

4.13.1. забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

4.13.2. постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

4.13.3. поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної рідної мови (української), повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

4.13.4. виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.14. Представники громадськості мають право:

4.14.1. обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування;

4.14.2. керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

4.14.3. сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Школи;

4.14.4. проводити консультації для педагогічних працівників;

4.14.5. брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 1. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 • Керівництво Школою здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор Школи призначається і звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора в установленому порядку.

 • Вищим органом громадського самоврядування Школи є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників Школи - зборами трудового колективу;

- учнів Школи другого-третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Школи - 15, учнів - 15, батьків і представників громадськості - 15.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори колективу правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради Школи, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Школи.

Загальні збори:

- обирають раду Школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово- господарської діяльності Школи;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

 • У період між загальними зборами діє рада Школи.

  • Метою діяльності ради є:

   • сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

   • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

   • формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Школою;

   • розширення колегіальних форм управління Школою;

   • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

  • Основними завданнями ради є:

   • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

   • визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

   • формування навичок здорового способу сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

   • підтримка громадських ініціалів щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

   • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

   • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

   • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

   • стимулювання морального та матеріального (при наявності фінансів) заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

   • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

  • До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів Школи ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу Школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами колективу.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 • Рада Школи діє на засадах:

  • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

  • дотримання вимог законодавства України;

  • колегіальності ухвалення рішень;

  • добровільності і рівноправності членства;

  • гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Школи, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Школи, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розгадає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Школи.

 • Очолює раду Школи голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Дія вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

 • Рада Школи:

  • організовує виконання рішень загальних зборів;

  • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

  • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Школи та здійснює контроль за його виконанням;

  • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту;

  • затверджує режим роботи Школи;

  • сприяє формуванню мережі класів Школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

  • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

  • разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

  • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

  • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

  • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

  • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

  • виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

  • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

  • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

  • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

  • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

  • розглядає питання родинного виховання;

  • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

  • сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

  • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

  • розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Школи;

  • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

 • При Школі за рішенням загальних зборів колективу може створюватися і діяти піклувальна рада.

 • Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

  • Основними завданнями піклувальної ради є:

   • сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної загальної середньої освіти;

   • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Школі;

   • зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази Школи;

   • організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

   • вироблення рекомендації щодо раціонального використання фонду загальнообов'язкового навчання;

   • запобігання дитячій бездоглядності;

   • стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

   • всебічне зміцнення відносин між родинами учнів та Школою.

  • Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Школи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

 • Піклувальна рада діє на засадах:

  • пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

  • дотримання вимог законодавства України;

  • самоврядування;

  • колегіальності ухвалення рішень;

  • добровільності і рівноправності членства;

  • гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік.

Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Школи, батьків, громадськості їх виконання організовується членами піклувальної ради.

 • Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;

 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

 • представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях

з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 • Піклувальна рада має право:

  • вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Школи;

  • залучати додаткові джерела фінансування Школи;

  • вживані заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Школи.

  • стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів.

 • Директор Школи:

  • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

  • організовує навчально-виховний процес;

  • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

  • відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

  • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

  • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

  • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

  • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

  • призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

  • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

  • здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це персональну відповідальність;

  • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Школи;

  • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

  • за погодженням із профспілковим комітетом затверджує посадові обов'язки працівників Школи;

  • створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

  • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу та громадськості;

  • несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 • Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором Школи і затверджується управлінням освіти.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

 • У Школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Школи.

 • Педагогічна рада розглядає питання:

  • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи Школи;

  • переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

  • морального та матеріального заохочення учнів та працівників.

 • Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 • У Школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Матеріально-технічна база Школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

6.2. Майно Школи належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

6.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується земельною ділянкою, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі, тощо, а також іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4. Школа має право користуватися закріпленим за ним майном в межах, встановлених законодавчими актами, відповідно до цілей своєї статутної діяльності, завдань власника або уповноважених ним органів і призначення майна.

6.5. Школа не має права розпоряджатися закріпленим за ним майном всупереч чинного законодавства.

6.6. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

Збитки, завдані Школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.7. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Школи складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп'ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для технічного персоналу.

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється на основі його кошторису.

 • Джерелами фінансування Школи є :

 • кошти бюджету міста Києва у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;

 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

  • У Школі створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджетних коштів в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

  • Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку відкритому в органах державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису Школи.

  • Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється Школою згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради Школи, відповідно до вимог чинного законодавства.

  • Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади, яким підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Школи.

  • Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників Школи затверджується управлінням освіти.

  • Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

  • Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Школі визначається чинним законодавством та діючими нормативно-правовими актами.

Бухгалтерський облік Школи здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

Централізована бухгалтерія управління освіти здійснює оперативний і бухгалтерський облік Школи і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Фінансова звітність надається управлінням освіти у порядку, встановленому Власником або уповноваженим ним органом.

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 • Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 • Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

 • Державний контроль за діяльністю Школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

 • Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та органи управління освітою.

 • Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

 • У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 • Припинення діяльності Школи відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Власника або за рішенням суду.

 • У випадку реорганізації Школи його права та обов'язки переходять правонаступникові.

 • Ліквідація Школи здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Школи.

 • Власник або уповноважений ним орган встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

 • Школа вважається реорганізованою або ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення його діяльності.

 • При реорганізації і ліквідації Школи працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 • Майно, що залишилось після ліквідації, використовується за вказівкою Власника відповідно до законодавства України лише в освітніх цілях.